ПРАВИЛА
надання освітніх послуг
ПЗЗСО «МОДЕРН СКУЛ»

м. Київ «01» серпеня 2022 року

ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» «МОДЕРН СКУЛ» (ПЗЗСО «МОДЕРН СКУЛ») (Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти, Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.09.2020 року № 1352; Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти, Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.09.2020 року № 1349; Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти, Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.09.2020 року № 1350) (надалі іменується «Виконавець») здійснює надання освітніх послуг за рахунок Замовників (законних представників Учнів – фізичних осіб, які відповідно до законодавства України можуть бути зараховані на навчання до відповідного класу, надалі – Учень/Учні) , а саме: дистанційне навчання Учня в 1 - 12 класах, відповідно до державного стандарту загальнообов`язкової середньої освіти у відповідності до Програми навчання на умовах, визначених даними Правилами.1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Підписанням Заяви про зарахування до Учнів та згоди на обробку персональних даних (далі – Заява) Замовник підтверджує свою згоду на отримання послуг відповідно до умов даних Правил, зобов'язується приймати Послуги та вчасно оплачувати їх.

1.2. Послуги надаються у відповідності з пакетами послуг, що визначені в Додатках до даних Правил.

1.3. Поточна редакція Правил розміщується за посиланням https://modern-school.online/rules

1.4. Виконавець має право змінювати редакцію Правил на власний розсуд. При цьому нова редакція Правил набуває чинності з дати, що вказана в Правилах, але не раніше, ніж на наступний робочий день з дати їх опублікування.

1.5. Заява може бути відправлена електронною поштою та свідчить про повну і безумовну згоду Замовника на отримання послуг згідно умов даних Правил. Усі документи, що стосуються надання послуг за цими Правилами, передані/отримані електронною поштою, мають юридичну силу до отримання оригіналів цих документів.

1.6. Під Програмою навчання розуміється єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення Учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.2.УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець забезпечує:

- відповідність рівня надання Послуг вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти відповідного рівня;

- дотримання прав учасників освітнього процесу відповідно до законодавства України щодо організації надання Освітньої послуги;

- за результатами надання Послуг (виключно за умови подачі Замовником передбачених діючим законодавством документів для зарахування Учня до відповідного класу та повної оплати відповідного періоду навчання) видає Замовнику документ про освіту державного зразка, якщо такий передбачено по завершенню кожного рівня (початковий, базовий та профільний);

- інформування Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання таких Послуг.2.2. Замовник зобов'язується:

- при підписанні Заяви надати передбачений діючим законодавством пакет документів для ідентифікації Учня та Замовника як його законного представника;

- своєчасно вносити плату за Освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цими Правилами.Внесення плати за навчання свідчить про повну та безумовну згоду Замовника про отримання послуг у відповідності з умовами даних Правил;

- нести відповідальність за організацію режиму дня Учня, відвідування ним уроків згідно з рекомендованим розкладом через навчальний веб-сайт та виконання Освітньої програми;

- в строки, передбачені діючим законодавством, надати Замовнику повний пакет документів для зарахування Учня до відповідного класу;

- забезпечити присутність Учня, який навчається за програмою 4, 9 та/або 11 класу, на державній підсумковій атестації (ДПА) за вказаною Виконавцем адресою та у терміни, визначені Міністерством освіти та науки України;

- дотримуватися режиму конфіденційності даних доступу до системи дистанційного навчання на робочому веб-сайті Виконавця: логінів, паролів, кодів доступу та ін., а також іншої інформації, прямо не визначеної в цьому пункті, про конфіденційність якої Виконавець попередньо повідомить Замовника;

- нести відповідальність за життя та здоров'я Учня, організацію та забезпечення безпечних умов (у тому числі санітарно-гігієнічних та протиепідемічних) під час освітнього процесу;

- у разі зміни даних, що надавалися Виконавцю Замовником (місце фактичного проживання Учня; контактних номерів телефонів, e-mail Замовника та/або Учня тощо) протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомляти про це листом на електронну адресу contract@modern-school.online;

- надати Виконавцеві достовірну і повну інформацію про себе, Учня, стан фізичного та психологічного здоров'я Учня, про будь-які наявні обмеження щодо участі у масових та спортивних заходах, у іграх та заняттях, про будь-які протипоказання та іншу важливу інформацію про Учня. Нести відповідальність за завдання шкоди життю і здоров'ю Учня, які настали по причині ненадання вказаної в цьому пункті інформації Виконавцю.3. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати Замовника за надання Освітньої послуги і терміни внесення плати визначаються в Додатках до цих Правил.

3.2. Сторони погодили, що оплата вартості Послуг може бути здійснена іншою особою, яка діє від імені та в інтересах Замовника. Достатнім підтвердженням того, що такий платіж зроблено платником є зазначення у призначенні платежу інформації про Учня, за якого проводиться оплата.

3.3. Реквізити для оплати:

Банк отримувача: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
Отримувач: ФОП ІВАНОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
ІПН отримувача: 2738801868
Номер рахунку/IBAN: UA63 3808 0500 0000 0026 0065 3030 1
Валюта рахунку: UAH
Призначення платежу: вказати ПІБ Учня, період навчання (місяць, рік).

3.4. Виконавець має право за власною ініціативою змінювати вартість Освітньої послуги шляхом зміни редакції даних Правил. Зміна вартості Освітньої послуги вступає в дію, починаючи із дати набуття чинності нової редакції Правил та не потребує підписання Замовником додаткових документів. Відмова від внесення плати за зміненими тарифами та або часткова оплата вважається відмовою Замовника від отримання послуг у відповідності з умовами даних Правил та припиненням надання послуг за ініціативою Замовника.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4.1.Якщо оплата за навчання не отримана в строки, що визначені в Додатках до даних Правил, Виконавець має право блокування доступу Учня до навчального сайту ПЗЗСО "МОДЕРН СКУЛ" та/або відрахування зі складу учнів з 1 числа наступного місяця. При цьому Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання Послуг відповідно до умов даних Правил.

4.2. Вартість Освітньої послуги, що була надана не в повному обсязі, або не надана внаслідок відсутності своєчасної оплати з боку Замовника, не змінюється. Вартість Освітньої послуги, що була надана не в повному обсязі, або не надана внаслідок відсутності своєчасної оплати зі сторони Замовника, не повертається.

4.3. У разі припинення Замовником надання послуг на умовах даних Правил внаслідок порушення Виконавцем своїх зобов'язань або з інших підстав, визначених даними Правилами, у разі відрахування Учня, кошти, що були внесені Замовником як плата за надання Освітньої послуги, повертаються Замовнику в частині вартості Послуги, ненаданої на дату припинення надання Послуг.

4.4. Припинення надання Послуг у відповідності з цими Правилами або відмова від надання Освітньої послуги не звільняє Замовника від зобов'язання оплатити вже надані Освітні послуги відповідно до умов даних Правил.ДОДАТОК №1 до ПРАВИЛ надання освітніх послуг ПЗЗСО «МОДЕРН СКУЛ»ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Державний стандарт», що передбачає надання наступних послуг:

• Документ державного зразка

• Податкова знижка за навчання

• Персональний кабінет учня

• Персональний кабінет батьків

• Повний звіт поточної успішності

• Мобільний додаток

• Повний доступ 24/7 до інтерактивних навчальних матеріалів

• Закрита соціальна мережа для батьків

• Тестування рівня здібностей

• Тематичне оцінювання (по завершенню кожної теми)

• Супровід куратора

• Спілкування з вчителем онлайн за допомогою чата

• Індивідуальна консультація вчителя за потребою

• Стандартна програма згідно МОН України

• Мотивація гейміфікацією

Англійська від OxfordВартість навчання 2 600,00 (дві тисячі шістсот грн. 00 коп.) за місяць (надалі – Базова ціна).

Навчальний рік для 1-8 та 10 класів продовжується з вересня по травень (включно), для 9 та 11 класів - з вересня по червень (включно).

В 9 та/або 11 класах додатково Замовник зобов'язується оплатити послуги з оформлення документів про освіту в розмірі 3000,00 гривень (Три тисячі грн. 00 коп.) в строк до 01 січня року, в якому будуть отримані відповідні документи державного зразка.

При купівлі відповідного пакета оплата здійснюється єдиним платежем за перший та останній місяць навчального року.

Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання не пізніше, ніж за 1 (один) календарний місяць до початку відповідного навчального місяця.

Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.2. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Державний стандарт» +, що передбачає надання наступних послуг:

• Документ державного зразка

• Податкова знижка за навчання

• Персональний кабінет учня

• Персональний кабінет батьків

• Повний звіт поточної успішності

• Мобільний додаток

• Повний доступ 24/7 до інтерактивних навчальних матеріалів

• Закрита соціальна мережа для батьків

• Тестування рівня здібностей

• Тематичне оцінювання (по завершенню кожної теми)

• Супровід куратора

• Спілкування з вчителем онлайн

• Індивідуальна консультація вчителя за потребою

• Стандартна програма згідно МОН України

• Мотивація гейміфікацією

Англійська від Oxford

Онлайн уроки з наступних предметів:

- 5-6 клас: математика (4 уроки на тиждень), інформатика ( 1 урок на тиждень), українська мова (3 уроки на тиждень)

- 7-8 клас: математика (4 уроки на тиждень), фізика ( 2 урок на тиждень), біологія (2 уроки на тиждень)

- 9 клас: математика (4 уроки на тиждень), фізика (3 урок на тиждень), історія (2 уроки на тиждень)Вартість навчання - 3 600,00 (три тисячі шістсот грн. 00 коп.) за місяць (надалі – Базова ціна).

Навчальний рік для 1-8 та 10 класів продовжується з вересня по травень (включно), для 9 та 11 класів – з вересня по червень (включно).

В 9 та/або 11 класах додатково Замовник зобов'язується оплатити послуги з оформлення документів про освіту в розмірі 3000,00 гривень (Три тисячі грн. 00 коп.) в строк до 01 січня року, в якому будуть отримані відповідні документи державного зразка.

При купівлі відповідного пакета оплата здійснюється єдиним платежем за перший та останній місяць навчального року.

Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання не пізніше, ніж за 1 (один) календарний місяць до початку відповідного навчального місяця.

Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.3. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Екстерн» (проходження одного класу за рік), що передбачає надання наступних послуг:

• Документ державного зразка

• Податкова знижка за навчання

• Персональний кабінет учня

• Персональний кабінет батьків

• Повний звіт поточної успішності

• ДПА онлайн

• Мобільний додаток

• Повний доступ 24/7 до інтерактивних навчальних матеріалів

• Автоматична перевірка поточних тестових завдань

Оцінювання 1 раз на рік на підставі річної контрольної роботи по предметам Держ. стандарту (одна робота з кожного предмета)Вартість навчання - 8 910,00 (вісім тисяч дев'ятсот десять грн. 00 коп.) за навчальний рік для 1-8 та 10 класів, 9 900,00 (дев'ять тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) за навчальний рік - для 9 та 11 класів.

В 9 та/або 11 класах додатково Замовник зобов'язується оплатити послуги з оформлення документів про освіту в розмірі 3000,00 гривень (Три тисячі грн. 00 коп.) в строк до 01 січня року, в якому будуть отримані відповідні документи державного зразка.

Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання не пізніше, ніж за 1 (один) календарний місяць до початку навчання.

Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.4. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Екстерн» + (проходження одного класу за семестр), що передбачає надання наступних послуг:

• Документ державного зразка

• Податкова знижка за навчання

• Персональний кабінет учня

• Персональний кабінет батьків

• Повний звіт поточної успішності

• ДПА онлайн

• Мобільний додаток

• Повний доступ 24/7 до інтерактивних навчальних матеріалів

• Автоматична перевірка поточних тестових завдань

Оцінювання 2 рази на рік: по завершенню І семестру та навчального року (контрольні роботи по предметам Держ. стандарту)

Англійська від OxfordВартість навчання - 1 490,00 (одна тисяча чотириста дев'ятсот грн. 00 коп.) за місяць.

Навчальний рік для 1-8 та 10 класів продовжується з вересня по травень (включно), для 9 та 11 класів – з вересня по червень (включно).

В 9 та/або 11 класах додатково Замовник зобов'язується оплатити послуги з оформлення документів про освіту в розмірі 3000,00 гривень (Три тисячі грн. 00 коп.) в строк до 01 січня року, в якому будуть отримані відповідні документи державного зразка.

Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання за семестр не пізніше, ніж за 1 (один) календарний місяць до початку відповідного семестру.

Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.5. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Тьютор» (послуги надаються в обсязі 12 годин на місяць сумарно), що передбачає надання наступних послуг:

• Діагностика індивідуальних навчальних особливостей учня

• Розробка індивідуального навчального плану

• Звіт батькам щодо ефективності та динаміки навчання

• Розробка рекомендацій та підбір ефективних методів навчання конкретно для дитини

• Щоденний супровід (онлайн, телефон)Вартість навчання – 2 400,00 (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) за місяць (надалі – Базова ціна).

Навчальний рік для 1-8 та 10 класів продовжується з вересня по травень (включно), для 9 та 11 класів – з вересня по червень (включно).

Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання не пізніше, ніж за 1 (один) календарний місяць до початку відповідного навчального місяця.

Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.6. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Тьютор» + (послуги надаються в обсязі 20 годин на місяць сумарно), що передбачає надання наступних послуг:

• Діагностика індивідуальних навчальних особливостей учня

• Розробка індивідуального навчального плану

• Звіт батькам щодо ефективності та динаміки навчання

• Розробка рекомендацій та підбір ефективних методів навчання конкретно для дитини

• Щоденний супровід (онлайн, телефон)

Контроль, корегування та удосконалення навчального процесу вашої дитини

Допомога дитині щодо контролю свого навчального часу

Мотивація до навчання, постановка цілей, спільна розробка плану їх досягненняВартість навчання – 3 900,00 (три тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) за місяць (надалі – Базова ціна).

Навчальний рік для 1-8 та 10 класів продовжується з вересня по травень (включно), для 9 та 11 класів – з вересня по червень (включно).

Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання не пізніше, ніж за 1 (один) календарний місяць до початку відповідного навчального місяця.

Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.7. ЗНИЖКИ ТА АКЦІЇ

7.1. При оплаті посеместрово (двома платежами за перший та другий семестр відповідно) надається знижка в розмірі 10 % від Базової ціни (за виключенням пакетів послуг «Екстерн» та «Екстерн»+).

7.2. При оплаті за рік навчання одним платежем (з вересня по травень/червень в залежності від класу) надається знижка в розмірі 15 % від Базової ціни (за виключенням пакетів послуг «Екстерн» та «Екстерн»+).

7.3. Для учнів 5-11 класів, що навчаються за пакетом послуг «Державний стандарт» та мають підтверджений відповідними документами статус дітей-сиріт, інвалідів або дітей з багатодітних родин. Надається знижка в розмірі 20% від Базової ціни.